FacebookTwitter

Medezeggenschapraad

Wat is een Medezeggenschapsraad?

Binnen alle scholen is het gebruikelijk een MR (medezeggenschapsraad) te hebben. Hierin hebben ouders van leerlingen en leerkrachten plaats. In een MR wordt mede het beleid van een school gevormd en getoetst. De MR volgt dus het reilen en zeilen op hun school. De eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken op school ligt bij de directie. Maar in een democratie wordt niet door een groep mensen van bovenaf bepaald wat er gebeurt, zonder dat anderen daar over kunnen meepraten. Ook het mee bewaken van de kwaliteit van het onderwijs behoort tot de taken.

Bij deze krijgt u informatie over de samenstelling, de vergaderingen en de bevoegdheden van de MR.

Samenstelling van de MR

De MR vertegenwoordigt de ouders, leerkrachten en leerlingen. Onze MR bestaat uit 4 leden, te weten 2 leerkrachten en 2 ouders.
De teamleden vaardigen hun eigen vertegenwoordigers af en de ouders kiezen hun vertegenwoordigers door verkiezingen.
Elke ouder kan zich verkiesbaar stellen.
Dit schooljaar wordt de MR vertegenwoordigd namens de ouders door Symen Bouma (vz.) en Sandra Sijbesma (secr.) en namens het personeel door Hanneke Westra en Heleen Rijpma.

De directeur kan bij de vergaderingen aanwezig zijn, maar alleen op uitnodiging van de MR-leden en de schoolleiding heeft een adviserende functie.

Taken van de MR

De taken van de MR zijn als volgt samen te vatten: Het bevorderen van de openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen en het bespreken van de algemene gang van zaken in de school.

Voor bepaalde besluiten heeft het schoolbestuur instemming of advies van de gehele MR nodig of instemming of advies van een geleding (ouders of personeel).

Vergaderingen

De MR vergadert eens in de 6 weken op school. De vergaderingen starten om 20.00 uur en zijn openbaar. Als u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met de voorzitter.

De MR praat in haar vergaderingen over uiteenlopende onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn: het schoolplan, personeelsbeleid, besteding van financiële middelen, het formatieplan, de schoolbegroting, plannen betreffende de organisatie van het onderwijs, de schoolgids, organisatie van tussen-schoolse en buitenschoolse opvang enz.

Daarnaast bestaat natuurlijk de mogelijkheid voor u als ouder naar deelnemers van de MR te stappen of te mailen en uw vragen of mening over welk onderwerp dan ook kenbaar te maken. Of de MR er iets mee kan doen hangt af van de bevoegdheden die zijn vastgelegd in de WMO, Wet op de Medezeggenschapsraad Onderwijs.

GMR en MR

Alleen beleidszaken die specifiek De Foareker aangaan worden in de MR op onze school besproken. Op stichtingsniveau is er een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Deze heeft dezelfde bevoegdheden als een MR, maar hier worden alle beleidszaken besproken die meerdere scholen aangaan.
In de GMR hebben namens onze school Peter van der Weerdt en Hanneke Westra (secr.) zitting.

Oudergeleding van de MR

Wie zijn wij?

Symen Bouma:

Sinds het schooljaar 2014-2015 ben ik voorzitter van de MR, daarvoor maakte ik deel uit van OR (ouderraad).
Samen met Grietje heb ik vier kinderen op De Foareker. Bartele zit in groep 8, Tsjalling in groep 6, Jouwert in groep 4 en Amarins in groep 3.

Sandra Sijbesma:

Sinds het schooljaar 2013/2014 maak ik deel uit van de MR.
Samen met Laas heb ik vijf kinderen. De drie oudsten hebben inmiddels het onderwijs op De Foareker verruild voor onderwijs op de Middelbare School. De twee jongsten zijn op De Foareker, Susanna in groep 8 en Ruben in groep 4.

Binnen de oudergeleding van de MR proberen wij de meningen van de ouders zo goed mogelijk te verwoorden in het beleid en de gang van zaken op school.

Heeft u vragen over bijvoorbeeld het beleid op school, of een andere vraag of opmerking die u niet kwijt kunt aan de leerkrachten of de directeur, laat het ons weten, dan bekijken wij of wij er een antwoord op kunnen vinden.

Met vriendelijke groet,

Symen Bouma,     tel. 331629

Sandra Sijbesma, tel. 331527